Formål og vedtekter

Eiere av tyngre taubaner i Norge har dannet en egen interesseforening, NTKF – Norske Tau- og Kabelbaners Forening, for å ivareta sine interesser knyttet til bygging, drift og vedlikehold av slike baner.

Vedtekter for Norske Tau- og Kabelbaners Forening (NTKF)
Vedtatt på Norsk taubanemøte 2010, endret på Generalforsamling 2014.

§ 1 Formål

NTKF er en forening for å samordne faglige og sikkerhetsmessige spørsmål

i forbindelse med bygging og drift av taubaner og kabelbaner av alle kategorier.

NTKF skal være et støtteapparat for anleggseierne.

NTKF skal fremme samarbeid mellom eiere av tau-og kabelbaner, mellom driftspersonell og skape gode relasjoner til leverandør-og servicefirmaer.

NTKF skal eie alt opplæringsmateriell relatert til tau-og kabelbaner

og skal forvalte dette til medlemmenes beste.

NTKF skal følge opp og videreutvikle opplæringstilbud for driftspersonell.

Opplæringen skal gi grunnlag for sertifisering..

NTKF skal være ansvarlig for å arrangere Norsk taubanemøte annet hvert år.

NTKF kan delta i referansegrupper i forbindelse med revisjon av forskrifter

og standarder som gjelder disse anleggstypene.

NTKF kan representere bransjen i forbindelse med utvalgs-/ komitéarbeider

som omhandler taubaner og kabelbaner.

NTKF skal arbeide mot Taubanetilsynet med hensyn til erfaringstilbakeføring

fra Tilsynets egen virksomhet og samarbeid med internasjonalt taubanemiljø.

NTKF skal arbeide mot Arbeidstilsynet med hensyn til erfaringstilbakeføring

fra Tilsynets virksomhet i håndhevelse av Brukerforskriften for kabelbaner

som ikke faller inn under Taubaneloven.

NTKF skal arbeide mot andre tilsyn og etater med relevans til bransjen.

NTKF skal arbeide for å være fast høringsinstans for alle spørsmål relatert

til anlegg og drift av tau-og kabelbaner.

NTKF kan være et talerør for bransjen

 

§ 2 Medlemskap

Medlemmer kan være en hver bedrift som er opptatt av kabel-og

taubanerelaterte spørsmål slik som:

Anleggseiere, konsesjonshavere, produsenter, leverandører, servicefirmaer, driftsselskaper, konsulenter, enkeltpersoner etc.

Hvert medlem oppnevner 1 person som kontaktperson til NTKF og som

representant til Generalforsamlingen.

Medlemskapet er differensiert i kategorier med hensyn til type anlegg.

Dette gjenspeiler seg i medlemsavgift og vekting av stemmer

på Generalforsamlingen.

Baner for offentlig personbefordring kategori A 4 stemmer pr. bane

Baner for begrenset personbefordring kategori B 2 stemmer pr. bane

Baner for godsbefordring kategori C 1 stemme pr. bane

Leverandør-servicefirma kategori D 2 stemmer

Enkeltperson kategori E 1 stemme

Det settes en øvre grense på 10 stemmer for en enkelt eier. Det settes en øvre grense for medlemsavgift for en enkelt eier tilsvarende 3 ganger kategori A

 

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamling er Norsk taubanemøte som avholdes annet hvert år.

Det skal være skriftlig innkalling til Generalforsamlingen med minst 6 ukers varsel.

Forslag som skal tas opp på Generalforsamlingen skal være skriftlig og være styret

i hende minimum 4 uker før møtet.

Alle medlemmer har tale og stemmerett på generalforsamlingen.

Stemmetall i henhold til medlemskategori.

Følgende saker skal behandles på generalforsamling:

Styrets beretning

Regnskap

Revisors beretning

Innkomne forslag

Arbeidsprogram

Budsjett

Valg: styre, styreleder, revisor og valgkomite

Agenda med tilhørende møtedokumenter og valgkomiteens innstilling,

skal sendes medlemmene minimum 2 uker før Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 20 % av medlemmene

er tilstede. Saker avgjøres med simpelt flertall.

Vedtektsendringer må godkjennes av minst 2/3 av de fremmøtte.

Generalforsamlingen utpeker valgkomite. Valgkomiteen skal bestå av 3 personer.

Det lages referat fra Generalforsamlingen som leses opp, skrives ut og signeres

av to oppnevnte personer.

 

§ 4 Styre

Generalforsamlingen oppnevner styre som består av 1 leder, 4 styremedlemmer

og 2 varamedlemmer. Ved konstituering velger styret nestleder.

Lederen velges for 2 år, styremedlemmer samt varamedlemmer velges for 4 år av gangen,

Varamedlem overtar plassen til styremedlem, dersom et styremedlem går ut av styret før funksjonstiden er ute eller ikke kan møte

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret skal fortrinnsvis være allsidig sammensatt med hensyn til banetyper

og bransjer.

§ 5 Sekretariat

NTKF forutsettes drevet av et sekretariat som arbeider etter instruks fra styret.

Styret kan, i perioder, bestemme andre løsninger.

§ 6 Oppløsning

Forslag til oppløsning av NTKF kan bare behandles på generalforsamlingen.

Forslaget behandles som andre vedtektsforslag, men en eventuell beslutning

må ha 3/4 av de avgitte stemmer.

I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens økonomiske midler kreftforeningen.

 

Vedlegg

Foreningskontingent pr. år (2014)

Baner for offentlig personbefordring kategori A kr 5000,-pr. bane

Baner for begrenset personbefordring kategori B kr 2500,-pr. bane

Baner for godsbefordring kategori C kr 1250,-pr. bane

Leverandør-servicefirma kategori D kr 2000,-

Enkeltperson kategori E kr 500,-

Øvre grense for en enkelt eier er 3 ganger kategori A